Yamaha SG3000 1982 Black

Yamaha SG3000 1982 Black